.:حسابداری بندرعباس:.- نظرسنجی

نظرسنجی

این سایت راچگونه دیدید؟
نظری ندارم
 تعداد آرا: 1 11 %
بسیارضعیف
 تعداد آرا: 3 33 %
ضعیف
 تعداد آرا: 0 0 %
متوسط
 تعداد آرا: 1 11 %
خوب
 تعداد آرا: 1 11 %
عالی
 تعداد آرا: 3 33 %